පට්ට ජෝක් – ඇතිතරම් හිනාවෙන්න – joke collection එක….. :-)

ඔන්න සුජියගේ ලිපි කීපයකට පස්සේ මගෙන් ලිපියක් බාල මහලු වැඩිහිටි පොඩිහිටි කියපු නොකිපු ආපු නාපු හැමටම පැලෙනකම් හිනාවෙන්න.. මෙන්න කියවන්න. ඊ මේල් එකකින් තමයි ලැබුනේ…. හී හී‍ 🙂

හික්ස් … හී හී ම්….. ඉවරයි නේද……?? ආ පැහැදිලි නැත්නම් ඒමත ක්ලික් කරලා විශාල කරගන්න ඕකේ…!!

Advertisements